آزمون های بین المللی

microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Mobility and Security
کد آزمون: MS-101
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Identity and Services
کد آزمون: MS-100
microsoftExam
آزمون Managing Microsoft Teams
کد آزمون: MS-700
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Messaging
کد آزمون: MS-203
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Security Administration
کد آزمون: MS-500
microsoftExam
آزمون Managing Modern Desktops
کد آزمون: MD-101
microsoftExam
آزمون Technology Literacy for Educators
کد آزمون: 62-193
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure IoT Developer
کد آزمون: AZ-220
microsoftExam
آزمون Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (beta)
کد آزمون: SC-900
microsoftExam
آزمون Microsoft Identity and Access Administrator (beta)
کد آزمون: SC-300
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure Fundamentals
کد آزمون: AZ-900
microsoftExam
آزمون Administering Relational Databases on Microsoft Azure
کد آزمون: DP-300
پیمایش به بالا