آموزش ساخت Inbound Rulesجدید در Firewall

آموزش ساخت Inbound Rulesجدید در Firewall

آموزش ساخت Inbound Rulesجدید در Firewall آموزش ساخت Inbound Rulesجدید در Firewall|نحوه ایجادInbound Rulesبراساس یک Program|قابلیت ایجادInbound RulesبراساسPredefined خاص|نحوه ایجادInbound Rulesبراساس حالت Custom|برگزاری آزمون های MCSE نحوه ساخت New Inbound Rules براساس یک Program همانند تصویرزیر برروی گزینه Inbound Rules راست کلیک و گزینه New Rules را انتخاب نمایید. با انتخاب گزینه New Rule تصویرزیر …

آموزش ساخت Inbound Rulesجدید در Firewall ادامۀ مطلب »