دوره تخصصی MTCINE

مدرس: دوره تخصصی MTCINE

دوره تخصصی MTCINE

مدرس
آنچه خواهید آموخت
مخاطبین
معرفی دوره
سرفصل دوره
قسمت عنوان مدت قیمت
1 Design and Planning ConfigMgr Infrastructure 14 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
2 Installing Windows Server 2016 29 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
3 ManageServerCore 32 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
4 UpgaredandMigration 21 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
5 Configure Disk and Volume 41 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
6 Workgroup vs Domain 24 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
7 File and Folder Permissions 22 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
8 Configure NFS and SMB Share 30 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
9 Implement Server Storage 52 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
10 Data Deduplication 10 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
11 Install Hyper-V 23 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
12 Configure VM Settings 26 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
13 Configure Hyper-V Storage 30 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
14 Configure Hyper-V Networking 23 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
15 ImplementIPV4andIPV6Addressing 12 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
16 High Availlability and Disaster Recovery 34 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
17 Network Load Balancing 40 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
18 Failover Clustering 40 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
19 (Storage Space Direct (S2D 15 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
20 (Windows Server Update Services (WSUS 40 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
21 NanoServer 28 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
22 Windows Server Backup 40 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
23 معرفی و نصب سرویس DHCP 2 ساعت ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
24 ساخت و مدیریت Scope 27 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
25 DHCP Relay Agent 21 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
26 Failover Clustering 41 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
27 High Availability-Split Scope 40 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
28 High Availability-DHCP Failover 37 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
29 Policy Base Assignment 16 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
30 DHCP Backup 16 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
31 معرفی و نصب سرویس DNS 11 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
32 DNS Zone Types 19 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
33 بررسی و ایجاد انواع رکورد در DNS 24 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
34 انواع DNS Query 17 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
35 Secondary Zone 28 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
36 Stub Zone 17 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
37 پیاده سازی AD Integrated Zone 44 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
38 Cache only DNS 22 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
39 Advance DNS Options 19 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
40 DNS Delegation 26 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
41 DNSSEC 2 ساعت ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
42 Routing 37 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
43 Routing Protocol 34 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
44 RIP Loop Prevention 19 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
45 NAT 21 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
46 Publish Internal Servers 15 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
47 Remote Access VPN 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
48 Site to Site VPN 29 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
49 NetworkPolicyServer 38 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
50 Distribute File System یا DFS 42 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
51 Distribute File System Replication – DFSR 37 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
52 بررسی کنسول مدیریتی DFS 20 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
53 پیکربندی BranchCache 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
54 آشنایی و پیاده سازی Direct Access 44 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
55 NIC teaming and SET 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
56 RSS – VMMQ and SR/IOV 27 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
57 Install IP Address management – IPAM 37 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
58 IPMA – Manage DNS Servers 13 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
59 IPAM – Manage DHCP Server 15 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
60 IPAM-IP Address Space 9 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
61 Introduce Active Directory 27 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
62 IntroductActiveDirectory-Part2 12 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
63 Installing a New Forest 29 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
64 Add or Remove a DC From a Domain 26 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
65 Install AD DS on a Server Core 14 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
66 Install From Media 16 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
67 Installing and Configuring a RODC 31 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
68 Multimaster Replication and FSMO 36 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
69 Upgrading a Domain Controller 26 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
70 Manage Users Account 35 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
71 استفاده از دستورات CSVDE و LDIFDE 35 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
72 Manage Computer Account 33 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
73 Offline Domain Join 13 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
74 Domain Controller Cloning 20 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
75 Default Groups 21 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
76 Group Type and Group Scope 14 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
77 قانون IGDLA یا IGDLP 13 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
78 Manage Groups Using PowerShell 10 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
79 Organizational Unit 35 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
80 Standard Managed Service Accounts 23 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
81 Group Managed Service Account 10 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
82 Configure Active Directory Snapshots 19 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
83 Backing up and restoring AD 31 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
84 Active Directory Recycle Bin 7 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
85 AD Offline Defragmentation 14 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
86 Active Directory Sites 27 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
87 Add a new Domain in Existing Forest 16 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
88 DNSForwarders 16 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
89 Configuring AD trusts 27 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
90 Introduction to Group Policy 18 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
91 Default Domain Account Policy 14 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
92 Password Settings Objects – PSO 15 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
93 GPO Processing Order 19 دقیقه ۷۰۰ تومان خرید این قسمت
94 DelegatingGroupPolicyManagement 13 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
95 Security Filtering and WMI Filtering 19 دقیقه ۱۷,۵۰۰ تومان خرید این قسمت
96 Configuring Software Installation 24 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
97 Configuring Folder Redirection 14 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
98 Configuring Control panel – GPO 18 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
99 Configuring Windows Settings – GPO 11 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
100 Item-Level Targeting – GPO 7 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
101 Group Policy Modeling 11 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
102 AD Certificate Services 13 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
103 Install AD Certificate Services 17 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
104 بررسی کنسول Certification Authority 11 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
105 Obtain a certificate from CA 27 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
106 Installing a Subordinate CA 21 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
107 Certificate Enrollment Policy 30 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
108 Managing Certificate Auto Enrollment 13 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
109 Certificate Revocation List – CRL 24 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
110 Online Responder 25 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
111 AD Right Management Services بخش اول 30 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
112 AD RM بخش دوم 29 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
113 AD RMS بخش سوم 12 دقیقه ۷,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
114 معرفی و نصب Hyper-V 25 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
115 VHD and Virtual Switch 1 ساعت ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
116 Live Migration 24 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
117 Hyper-V Replica 35 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
118 Hyper-V Failover Cluster 40 دقیقه ۴۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
119 Sheilded Virtual Machine 24 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
120 آماده سازی ساختار جهت نصب Exchange 23 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
121 نصب Exchange Server 2016 47 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
122 انواع Recipient 2 ساعت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
123 Access Client 1 ساعت و 24 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
124 Publish Mail Server 41 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
125 Config Mail Flow 1 ساعت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
126 Compliance Management 1 ساعت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
127 معرفی و پیاده سازی VOIP 41 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
128 Unified Messaging 40 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
129 Database Availability Group 40 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
130 Edge Transport Server Role 43 دقیقه ۳۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
131 معرفی SFB Server 2016 35 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
132 نصب Skype For Business Server 2015 1 ساعت و 5 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
133 پیکربندی DNS و کلاینت های داخلی 50 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
134 Voice Features and Respomse Groups 40 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
135 Persisten Chat Server Role 28 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
136 Integrate SFB 2015 with Exchange 2016 40 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
137 پیکربندی کنفرانس در SFB 49 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
138 Monitoring And Archiving 37 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
139 Edge Server Role 1 ساعت و 18 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
140 Call Admission Control 40 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
141 Mediation Server Role 55 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
142 Microsoft Office Web Apps و SFB 33 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
143 Configuration Manager Sites 59 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
144 Site System Role Part 1 16 دقیقه ۴۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
145 Site System Role Part 2 21 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
146 Implement IRANCBT SCCM Infra 37 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
147 Boundary and Discovery Methods 36 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
148 Client Instalation 37 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
149 Collections 42 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
150 Application Deployment Part 1 51 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
151 Application Deployment Part 2 1 ساعت ۴۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
152 Application Deployment Part 3 20 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
153 Deploy MS.Office 2016 30 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
154 Software Updates 1 ساعت ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
155 OS Deployment Part 1 1 ساعت و 10 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
156 OS Deployment Part 2 30 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
157 OS Deployment Part 3 42 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
158 Inventory and Software Metering 29 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
159 Compliance Settings 49 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
160 Endpoint Protection 38 دقیقه ۳۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
161 Monitoring 9 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
162 Install Kerio Control 19 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
163 Conifigure Interface and Internet Connections 17 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
164 Trafic Rules 17 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
165 Virtual Private Network 23 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
166 Bandwidth Management 15 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
167 Proxy and Revers Proxy Server 17 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
168 Routing-DHCP-DNS 25 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
169 Monitoring Users Activity 3 ساعت ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
170 Introduction 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
171 Course Introduction 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
172 Software-Defined Data Center بخش اول 33 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
173 Software-Defined Data Center بخش دوم 1 ساعت و 10 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
174 Software-Defined Data Center بخش سوم 21 دقیقه ۸۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
175 Lab Setup 1 ساعت و 4 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
176 Overview of ESXi 41 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
177 Creating Virtual Machines بخش اول 1 ساعت و 4 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
178 Creating Virtual Machines بخش دوم 44 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
179 Creating Virtual Machines بخش سوم 36 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
180 vCenter بخش اول 30 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
181 vCenter بخش دوم 53 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
182 vCenter بخش سوم 23 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
183 vCenter بخش چهارم 25 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
184 vCenter بخش پنجم 29 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
185 vCenter بخش ششم 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
186 vCenter بخش هفتم 32 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
187 Virtual Network بخش اول 51 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
188 Virtual Network بخش دوم 1 ساعت و 6 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
189 Virtual Network بخش سوم 1 ساعت ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
190 Virtual Network بخش چهارم 18 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
191 Configuring and Managing Virtual Storage بخش اول 2 ساعت ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
192 Configuring and Managing Virtual Storage بخش دوم 40 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
193 Configuring and Managing Virtual Storage بخش سوم 1 ساعت و 2 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
194 Configuring and Managing Virtual Storage بخش چهارم 19 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
195 Configuring and Managing Virtual Storage بخش پنجم 19 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
196 Configuring and Managing Virtual Storage بخش ششم 28 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
197 Configuring and Managing Virtual Storage بخش هفتم 12 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
198 Configuring and Managing Virtual Storage بخش هشتم 12 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
199 Configuring and Managing Virtual Storage بخش نهم 27 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
200 Virtual Machine Management بخش اول 21 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
201 Virtual Machine Management بخش دوم 28 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
202 Virtual Machine Management بخش سوم 20 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
203 Virtual Machine Management بخش چهارم 28 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
204 Virtual Machine Management بخش پنجم 1 ساعت ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
205 Virtual Machine Management بخش ششم 25 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
206 Virtual Machine Management بخش هفتم 27 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
207 Virtual Machine Management بخش هشتم 26 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
208 Virtual Machine Management بخش نهم 18 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
209 Virtual Machine Management بخش دهم 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
210 Resource Management and Monitoring بخش اول 27 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
211 Resource Management and Monitoring بخش دوم 46 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
212 Resource Management and Monitoring بخش سوم 17 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
213 Resource Management and Monitoring بخش چهارم 52 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
214 Resource Management and Monitoring بخش پنجم 13 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
215 Resource Management and Monitoring بخش ششم 25 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
216 Resource Management and Monitoring بخش هفتم 32 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
217 Resource Management and Monitoring بخش هشتم 32 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
218 HA and vSphere Fault Tolerance بخش اول 23 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
219 HA and vSphere Fault Tolerance بخش دوم 22 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
220 HA and vSphere Fault Tolerance بخش سوم 23 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
221 HA and vSphere Fault Tolerance بخش چهارم 24 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
222 HA and vSphere Fault Tolerance بخش پنجم 20 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
223 HA and vSphere Fault Tolerance بخش ششم 25 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
224 Host Scalability بخش اول 32 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
225 Host Scalability بخش دوم 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
226 Host Maintenance بخش اول 31 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
227 Host Maintenance بخش دوم 37 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
228 Host Maintenance بخش سوم 5 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
229 Installing vSphere Components 33 دقیقه ۸,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
230 Packet Flow 25 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
231 تنظیمات IP Firewall 22 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
232 NAT 9 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
233 Universal Plug and Play 5 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
234 پیکربندی Mangle 13 دقیقه ۱۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
235 (Quality of Service (QoS 1 ساعت و 22 دقیقه ۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
236 IntroChartVMware 18 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
237 intro datacenter and virtualcenter 16 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
238 physical cpu and virtual cpu 24 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
239 intro ram 7 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
240 interface to vnic 5 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
241 intro filesysteam 12 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
242 Preinstall 12 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
243 InstallESXI 12 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
244 InstallslideRecommend 12 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
245 Upgared iso 5.5 to 6 and 6 to 6.7 12 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
246 OfflineUpdate 12 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
247 LicensingEsxiHost 12 دقیقه ۱۵,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
248 ImplementEdgeSinglePublicIP 33 دقیقه ۲۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
249 installSFB2015inNewLab 33 دقیقه ۴۰,۰۰۰ تومان خرید این قسمت
دوره تخصصی MTCINE

۲۹,۵۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

مدرس:

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوره تخصصی MTCINE”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا